god_param v2

admin 2023年11月28日13:13:59评论8 views字数 1348阅读4分29秒阅读模式

Part1 前言

之前版本的god_param 没有指定域名,所以获取到的参数往往是多个网站的。

一直懒得改,刚好昨天有身边的师傅在问我这个然后给我提bug,今天就直接改下。


也有老哥给了建议增加控制按钮,去控制proxy和repeater和大型js流量包,这里的本质上就是控制流量。

god_param v2

所以就直接指定域名控制 指定白名单流量自然就可以少了。


Part2 工具使用

控制白名单域名即可,多个域名以分号控制,记得www也加上 

如www.baidu.com;127.0.0.1

god_param v2然后点击Read即可

Part3 增加代码

增加一个startWhitelist函数

    def startWhitelist(self, event):
        if self.startWhitelistBtn.getText() == "Start Whitelist":
            targets_text = self.targetInput.getText().strip()
            targets_text = str(targets_text)
            targets = targets_text.split(";")
            targets = [target.strip() for target in targets if target.strip()]
            self.target_whitelist = targets
            print("启动白名单:{}".format(self.target_whitelist))
            self.startWhitelistBtn.setText("Stop Whitelist")
        else:
            self.startWhitelistBtn.setText("Start Whitelist")

一个按钮,一个文本框

         # 白名单输入框和按钮
        self.targetInput = JTextField(20)
        self.startWhitelistBtn = JButton("Start Whitelist", actionPerformed=self.startWhitelist)

        self.targetInput.setBounds(520, 670, 150, 30)
        self.startWhitelistBtn.setBounds(675, 670, 150, 30)

        self.spePanel.add(self.targetInput)
        self.spePanel.add(self.startWhitelistBtn)

Part4 后言

最近在研究和尝试写一个java分析代码结构的,有点像代码可视化的玩意,具体后面看写的情况,看会不会放出来。


最后

链接地址:https://github.com/goddemondemongod/god_param原文始发于微信公众号(goddemon的小屋):god_param v2

  • 左青龙
  • 微信扫一扫
  • weinxin
  • 右白虎
  • 微信扫一扫
  • weinxin
admin
  • 本文由 发表于 2023年11月28日13:13:59
  • 转载请保留本文链接(CN-SEC中文网:感谢原作者辛苦付出):
                   god_param v2https://cn-sec.com/archives/2246475.html

发表评论

匿名网友 填写信息